Novosti

Uspješno dovršen projekt e-usluge u BiH


Još jedan uspješno realizirani projekt u Bosni i Hercegovini je iza nas. U sklopu konzorcija KING ICT dovršen je projekt 'Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge' kojim je po prvi put u BiH uspostavljena infrastruktura za nesmetano pružanje cjelovitih transakcijskih usluga koje javna uprava pruža pravnim i fizičkim licima. 

Implementirana infrastruktura povezuje pojedine institucije na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH. Povezanost je uspostavljena zahvaljujući središnjim tačkama kontakta smještenima u generalnim sekretarijatima Vlade i integrisanju baze i sistema institucija na kojima se nalaze podaci. "Mogućnost da s vašeg računara ili pametnog telefona realizujete uslugu iz domena javne uprave više nije kuriozitet i naučna fantastika već potreba i nužnost", izjavio je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave. 

(Foto: Kemal Softić / KLIX.BA)

O kompleksnosti projekta najbolje govore brojke. Ukupno je postavljeno preko 40 servera, ispisano 4000 stranica tehničke dokumentacije i educirano 50 krajnjih korisnika za rad na sistemu na području cijele Bosne i Hercegovine. U projektu je sudjelovalo 14 institucija Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. 

"'Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge' je po broju korisnika najkompleksniji projekat e-usluga u Bosni i Hercegovini kojim KING ICT uz podršku partnera nastavlja aktivno učešće u digitalnoj transformaciji bh. društva", rekao je Adis Pobrić, direktor KING ICT BiH.

Pilot usluge i servisi omogućit će građanima i pravnim licima brži i jednostavniji pristup informacijama, a javnoj upravi transparentniji način rada. Pobrić vjeruje da će se kroz naredni period u projekt uključiti sve veći broj institucija čime će se povećavati njegova funkcionalnost i opseg mogućnosti. Implementacija projekta trajala je 15 mjeseci, a na njegovoj realizaciji sudjelovalo je preko 100 stručnjaka. 

(Foto: Kemal Softić / KLIX.BA)

Na završnoj konferenciji održanoj povodom objave rezultata ovog projekta predstavnici krajnjih korisnika u svojim izlaganjima su skrenuli na važnost ovog projekta. Kroz svoju prezentaciju predstavnici Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine vide budućnost projekta na sljedeći način:„Nadamo se da će razvijeni web portal omogućiti korisnicima pristupanje velikom broju usluga, te da će se dalje razvijati i dodavati nove usluge i funkcionalnosti“. Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove (FGU) su u svojoj prezentaciji istakli da je „Jedan od strateških ciljeva FGU da sve prostorne informacije budu dostupne korisnicima (građani, privatni sektor i javne institucije) putem servisa ili e-usluga“. 

Jedna od značajnih e-usluga koju ovaj projekt omogućuje je usluga Republičke Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske koja je također predstavljena na konferenciji gdje je jasno prepoznat cilj projekta: 'Konačan cilj je razvoj i povezivanje svih servisa na jednom mjestu, odnosno uspostava virtualne uprave, kroz koju bi korisnici većinu svojih zahtjeva rješavali online.’

(Foto: Kemal Softić / KLIX.BA)

Građani Brčko Distrikta u skorije vrijeme mogu očekivati da će se proces zapošljavanja u javnoj upravi vršiti putem aplikacije e-konkursi, koja obuhvata kompletan proces od faze raspisivanja konkursa, preko zaprimanja prijava na konkurs, evaluacije kandidata, elektronskog testiranja kandidata do faze izbora najboljeg kandidata. Jedina e-usluga koja je obuhvaćena ovim projektom a odnosi se na pravna lica je završena u Institutu za mjeriteljstvo BIH čiji su predstavnici prezentirali softversko rješenje realizirano u okviru ovog projekta i naglasili da će ovo rješenje omogućiti kako uposlenim tako i podnositeljima zahtjeva brži proces rada.